Du är här:
Dela

Växtplankton

Undersökningar av växtplankton har pågått sedan 1990. Växtplankton undersöks för att titta på långsiktiga förändringar i struktur men också för att på kort sikt kunna förvarna allmänheten för närvaro av giftigt plankton i vattnet. Undersökningarna innefattar både kvalitativa och kvantitativa analyser. Art bestäms till minst överordnade grupper eller om detta inte är möjligt, en uppdelning i storleksgrupper.

Växtplankton analyseras vid sex provtagningsstationer längst kusten och insamling av prover sker i samband med hydrografiprov-tagningen, alltså månadsvis. Dessutom tas håvprover varje månad vid tre bryggor, under april-juni inhämtas håvprover varje vecka.

En snabb översikt sker omedelbart efter provtagning av levande prov. Om giftiga alger kan observeras meddelas Bohuskustens vattenvårdsförbund samt informationscentralen för Västerhavet. Fullständig analys redovisas inom sex veckor efter provtagning. En årsrapport sammanställs också tillsammans med hydrografin.


Senast uppdaterad:2015-12-04

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se