Du är här:
Dela

Hydrografi

Hydrografi beskriver havsvattnets fysiska värden, till exempel temperatur, salthalt, djup, konduktivitet, klorofyll a, siktdjup, flourescens, syrgas, kväve, fosfor, kisel och kol. Vissa parametrar mäts med hjälp av ett instrument som kallas CTD (Conductivity, Temperature and Depth meter). Näringsämnen som till exempel partikulärt kol (POC) och kväve (PON), fosfor och kisel mäts på laboratorium på insamlade vattenprov.

Dessa mätningar görs första tisdagen varje månad på 14 stationer längst kusten med viss variation i vilka parametrar som mäts vid respektive provpunkt.  (Se karta)

Syftet med delmomentet är att studera förändringar på kort och lång sikt i de hydrografiska förhållandena, vilket är styrande för många av de biologiska processerna i den marina miljön.

Resultaten levereras i form av provtagningsprotokoll senast 3 veckor efter genomförd provtagning och en sammanfattning för hela året ska finnas tillgänglig i slutet av januari påföljande år (med reservation för oförutsedda händelser)


Senast uppdaterad:2015-10-02

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se