Du är här:
Dela

Makroalger

Genom att studera makroalger kan man dra slutsatser om vattenkvaliteten på dessa lokaler. Provtagning sker på tre lokaler i Brofjorden. Metoden går ut på att en transekt skapas som en dykare simmar längs. Dykaren uppskattar täckningsgrad av vegetation samt sammansättning av arter inom en sex meter bred korridor utmed transektlinan. Kvantitativa prover samlas också in för att säkerställa taxonomin på de observerade arterna.

Syftet med övervakningen är att upptäcka långsiktiga förändringar i makroalgernas artsammansättning och djuputbredning samt på kort sikt att floran kan spegla påverkan från omkringliggande verksamheter i och omkring Brofjorden.

Rapporten från undersökningen innehåller en analys av resultat med hänsyn till hydrografiska förhållanden, förändringar i förhållande till tidigare undersökningar och förväntade resultat av i andra delar av regionen utförda undersökningar. Rapporten ska vara förbundet tillhanda senast sex månader efter provtagningstidpunkt.

Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se