Du är här:
Dela

Grundområdefauna (mobil epifauna)

Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden inventerades tidigare genom insamling av organismer med en så kallad ”fallfälla”.

En fallfälla är ett kvantitativt fångstredskap, som ser ut som en box utan botten och lock. Denna ”box” släpps ner i vattnet och den mobila epifaunan innanför ”boxen” inventeras, räknas, mäts, vägs och artbestäms. Sedimentprovtagning för analys av organisk halt (TOC), fosfor och kväve genomförs också i samband med inventeringen.

Syftet med delmomentet mobil epifauna är att studera långsiktiga strukturella och funktionella förändringar inom populationer med småfisk och födoorganismer för större fisk i grunda områden med sedimentbottnar. Sammansättningen av epifaunan påverkar mängden fintrådiga alger eftersom att algerna utgör föda för epifaunan och därför är dessa två delmoment nära kopplade.

Detta delmoment har legat vilande sedan 2011 på grund av att metodiken och tillhörande bedömningsgrunder är under utvärdering av myndigheterna.

Senast uppdaterad:2018-09-06

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se