Du är här:
Dela

Snabbväxande fintrådiga makroalger

Flygfotografering av grunda områden sker under juli och september. Fotografierna analyseras i GIS och utbredningen av fintrådiga alger beräknas.

En stor mängd grunda havsvikar fotograferas från luften slumpmässigt inom de fyra regioner som kustremsat är indelad i.

Inom varje region insamlas även alger från tre slumpvid utvalda lokaler för artbestämning och analys av algbiomassa.

De fintrådiga algerna skuggar, stjäl energi samt beslagtar yta för övriga organismer i viken. Algerna skapar även en ökad omsättning av kol, fosfor och kväve med mera som påverkar den normala omsättningen av dessa ämnen samt kan orsaka syrebrist i de bottennära vattenmassorna. Utbredning av fintrådiga alger utgör ett hot mot dessa grunda vikar och bör därför kartläggas så att relevanta åtgärder kan vidtas.

Syftet med delmomentet utbredning av snabbväxande makroalger är att det kan spegla olika skärgårdsområdens känslighet för belastning av näringsämnen.

Senast uppdaterad:2018-09-06

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se