Du är här:
Dela

Mjukbottenfauna

Inventering av mjukbottenfauna sker årligen längst Bohuskusten. Sedan 2014 samordnas provtagningen med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Provtagningen har tidigare genomförts i form av sedimentprofiler (SPI) men genomförs nu med bottenhuggare. Metoden med bottenhuggare ingår i vattendirektivet och bedömningsgrunder att jämföra resultaten med finns tillgängliga. Metoden är välanvänd under årens lopp och taxonomin (arterna) är relativt välkänd.

En bottenhuggare är som en grävskopa som släpps från en båt och när den nått botten och en bit ner i sedimentet slås gapet igen och sedimentprovet hissas sedan upp. Antal arter, antal individer och biomassa mäts och proportionen mellan känsliga och toleranta arter räknas ut. Sedan beräknas ett BQI (Benthic Quality Index) ut för provtagningslokalen, som är ett sammanfattande miljökvalitetsindex. 

Syftet med delmomenten är att studera långsiktiga förändringar som uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation. Genom att följa tillståndet hos den relativt stationära mjukbottenfaunan möjliggörs en koppling till förändringar i ett begränsat område. Vid hög belastning av organiska substanser kan det uppstå syrebrist i sedimentet.

Resultaten redovisas med hjälp av bedömningsgrunder och kvalitetsindex, i rapporter som sammanställs av Länsstyrelsen.

Fotografering av en sedimentprofil (SPI) genomförs genom att en kamera förs ner i sedimentet och ett fotografi tas. Fotografiet som tas genomgår, efter kontrast- och färgförstärkning, en analys av djurens aktivitet i sedimentet (djupgångar, rörstrukturer och födofickor) samt en analys av sedimentets kemiska egenskaper (redox-förhållanden). Fotografierna tolkas därefter enligt ett miljökvalitetsindex för att bedöma bottenmiljön (BHQ).


Senast uppdaterad:2018-09-06

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se