Du är här:
Dela

Hårdbottensfauna

Tidigare inventerades hårdbottenfauna
vid fyra lokaler längs Bohuskustenårligen (Sankt Brattskär, Hassentensholmen, Djurnäs udde och Fiolklippan) genom fotografering på olika djup. Fotografierna analyserades digitalt med avseende på täckningsgrad och djuputbredning hos funna arter. Även alger inventerades översiktligt, då algerna kan påverka täckningsgrad och artsammansättning av faunan.

Syftet med provtagningen var att upptäcka eventuella förändringar i faunas artsammansättning och utbredning som
indikerar en påverkan från omgivningen.

Denna provtagning startade 1991 men har utgått sedan 2010 då metoden har visat sig vara statistiskt svårbedömd.


Senast uppdaterad:2018-09-06

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se