Du är här:
Dela

Marina växter

Plankton

- Plankton i kontrollprogrammet

Plankton, som betyder kringdrivande, är små organismer som saknar aktiv rörelseförmåga eller har rörelseförmåga som är så liten att vattnets strömning bestämmer dess förflyttning i sidled. Växtplankton (även kallade fytoplankton) är fotosyntetiserande organismer som utgör basen i näringskedjan i havet. Växtplankton producerar runt hälften av allt syre på jorden och kan variera i både storlek och utseende.

Vissa kan vara giftiga och orsaka sjukdom hos människor vid konsumtion av fisk och skaldjur. Stora mängder växtplankton på ett och samma ställe kallas för en algblomning, algblomningar kan orsaka negativa effekter på vattenkvaliteten dels om algerna i sig är giftiga men också genom att en stor mängd alger kan påverka siktdjupet och andra organismer kan hamna i skugga. Algerna frodas när det finns god tillgång på kväve och fosfor (om vattnet är övergött) och döda alger som sjunker till botten är en av de främsta orsakerna till syrefattiga och döda bottnar.

Makroalger

- Makroalger i kontrollprogrammet

Makroalger är fastsittande växter som kan delas in i tre grupper: grönalger (Chlorophyta), rödalger (Rhodophyta) och brunalger (Phaeophyceae). Algernas utbredning påverkas bland annat av näringstillgång, ljustillgång, sedimentation och miljögifter. Det är algens färg (pigment) som bestämmer behovet av ljustillgång, alltså på vilket djup algen kan växa. Rödalger har förmågan att växa djupast av de tre och kan hittas på upp till 40 meters djup. Några kända makroalger på västkusten är blåstång (Fucus vesiculosus) och sågtång (Fucus serratus).

Senast uppdaterad:2015-11-20

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se