Du är här:
Dela

Vattnets karaktär

- Hydrografi i kontrollprogrammet

Hydrografin, vilken beskriver vattnets fysiska karaktär, sammanfattar hur vattnet ser ut med avseende på bland annat temperatur, salthalt och siktdjup. Beroende på vilken parameter man tittar på kan vattnets karaktär, variera eller vara stabil över året. Tillexempel varierar inte salthalten nämnbart under året utan är runt 15 ‰ i söder och över 30 ‰ i norr. Temperaturen växlar däremot över året mellan 6 till 20 grader med lokal variation längst hela kustremsan.

Vattnets karaktär påverkar utbredning och närvaro av olika sorters organismer och artrikedomen är markant större i saltare vatten än i sötare. Alla organismer som lever i och i anslutning till havet har miljöpreferenser som begränsar deras levandsområde, och med förändringar i hydrografin förändras också artsammansättning och utbredning.


Senast uppdaterad:2015-11-20

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se