Du är här:
Dela

Hot mot havsmiljön

Havsmiljön, på allt från lokal till global skala, är starkt hotad av mänskliga aktiviter som påverkar naturliga processer i havet. Hoten mot västkusten är likartade längts hela kustremsan och är till exempel miljöfarliga ämnen, nedskräpning, övergödning, exploatering, överfiske, främmande arter och klimatförändringar. Dessa hot har framförallt antropogent ursprung. Genom att övervaka miljötillståndet skapas ett underlag för hur åtgärdsarbetet ska se ut.

Varje år sammanställs miljötillståndet i de svenska haven av

Arbetet med att skydda och ta hand om våra hav finns med i regeringens miljömål som ska nås innan 2020, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.

Senast uppdaterad:2015-09-29

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se