Du är här:
Dela

Grunda områden

- Grundområdesfauna i kontrollprogrammet

Grunda havsvikar skiljer sig mycket från det öppna havet. Vikarna är ofta mycket produktiva och fungerar som barnkammare för många olika arter av sjöfåglar, fisk och andra djur. Dessa grunda vikar fungerar även som naturliga filter då näringsämnen från landavrinningen till viss del tas upp av växterna i dessa områden innan näringen når ut till det öppna havet.

Grunda havsvikar har ofta hög biologisk mångfald av både växter och djur. Den höga biologiska mångfalden beror delvis på att vikarna värms upp tidigt på våren vilket bidrar till produktionen av plankton som utgör basförda för fiskyngel och larver. Dessa vikar har även hög ljus-instrålning, god tillgång på näringsämnen och goda syreförhållanden som också bidrar till deras gynnsamma förhållanden. Dock så kan en för hög belastning av näringsämnen orsaka en tillväst av fintrådiga alger som skuggar och tar resurser från önskvärda organism


I många av grunda vikar påträffas ålgräs (Zostera marina) och kransalger (Chara spp.) som har ett högt bevarandevärde på grund av dess väsentliga roll som skyddande miljö för fiskyngel och kräftdjur. Dessa grunda vikar har också oftast en rik fauna av andra organismer, både epifauna (organismer som lever på bottensubstratet) och infauna (de organismer som lever nedgrävda i sedimentet) samt fiskar. En av de arter som dessa grunda vikar med dess flora och fauna är essentiell för är den kommersiellt
viktiga torsken (Gadus morhua) som använder
dessa områden som barnkammare och uppväxtområde.

Senast uppdaterad:2015-11-20

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se