Du är här:
Dela

Stadgar

PS 1987-09-09

                                                                                                          rev 2017-04-27


 

STADGAR för Bohuskustens vattenvårdsförbund (858500-8165) Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.

§ 1

Bohuskustens vattenvårdsförbund har till ändamål att samordna den verksamhet som erfordras dels för att fullgöra den kontrollskyldighet som åvilar enskilda medlemmar enligt lag eller beslut av tillsynsmyndighet, dels för att även i övrigt tillvarata medlemmars gemensamma intresse att främja vattenvården i Bohusläns kustvatten och efter överenskommelse även omkringliggande vatten.

§ 2
Vattenvårdsförbundet utgör en ideell förening öppen för kommuner i Västra Götalands län och i angränsande kustområden samt industrier, föreningar eller övriga som antingen har en åvilande kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena.

Kommentar: Styrelsen bör aktivt arbeta för att ansluta industrier till vattenvårdsförbundet.

§ 3
Ansökan om medlemskap i förbundet görs hos förbundets styrelse som prövar och avgör om medlemskap skall beviljas.

§ 4
Medlem äger efter skriftlig uppsägning minst sex månader i förväg utträda ur förbundet vid årsskiftet.

Medlem som utträder äger ej återfå erlagda avgifter till förbundet.

§ 5
Medlem som ej fullgör sina skyldigheter mot förbundet, ej följer föreningens stadgar eller motverkar förbundets syfte eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Om medlemmen så begär, kan frågan om uteslutning överprövas av förbundsmötet.

Medlem som utesluts äger ej återfå erlagda avgifter till förbundet

§ 6
Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter som fastställs av ordinarie förbundsmöte för innevarande räkenskapsår.

Avgifterna utgörs dels av en grundavgift (medlemsavgift), dels vid behov avgifter för recipientkontrollprogram, övriga kontrollprogram för vattenbruk, industrier mm.

Medlemsavgiften fördelas mellan kommuner och företag med en liten övervikt av andelarna till kommunerna.
Medlemskostnaden för företagen fördelas jämnt mellan företagen.
Medlemskostnaden för kommunerna fördelas efter antal invånare (procentuellt efter det totala antalet invånare i BVVF:s samtliga medlemskommuner.)

Avgifterna för kontrollprogram mm fastställs årligen och baseras på lämnade uppdrag till vattenvårdsförbundet.

Årsavgifterna och eventuella andra avgifter skall erläggas till förbundet inom en månad från anmodan.

För industrier och övriga får särskild överenskommelse ske i varje enskilt fall.

Kommentar: Av bilaga 1 framgår de i ett inledningsskede föreslagna antalet andelar per kommun (1986) samt det antal andelar som gäller vid de reviderade stadgarnas antagande.

§ 7
Ordinarie förbundsmöte skall årligen hållas före juni månads utgång. Frågor som önskas behandlas på förbundsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före ordinarie förbundsmöte.

Extra förbundsmöte hålls då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tredjedel av antalet medlemmar så begär.

§ 8
Medlem äger vid omröstning en röst för varje andel, varvid dock ingen medlem äger rösta för mer än åttio röster.

Antalet andelar fördelas mellan kommuner och företag med en liten övervikt av andelarna till kommunerna.
Andelarna för kommunerna fördelas efter antal invånare (procentuellt efter det totala antalet invånare i BVVF:s samtliga medlemskommuner.)
Antalet andelar för respektive företagsmedlem fördelas procentuellt efter den del av kontrollavgiften som företagsmedlemmen erlägger.

§ 9
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande förekomma:

 1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om förbundsmötet blivit behörigen utlyst
 4. Val av ordförande
 5. Val av två justerare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av årsredovisning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
 13. Val av revisorer och revisorsersättare
 14. Fastställande av kontrollprogram
 15. Fastställande av budget
 16. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 17. Fastställande av grundavgift och fastställande av avgifter för kontrollprogram
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Mötet avslutas

§ 10
Kallelse till årsmötet skall med fullständig föredragningslista tillställas medlemmarna skriftligen senast 20 dagar för mötet.

§ 11
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ojämnt antal ledamöter och suppleanter enligt stämmans beslut.

§ 12
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden hålls också på kallelse av ordföranden eller när minst två ordinarie ledamöter så begär.

§ 13
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Är styrelsen fulltalig gäller som dess beslut den mening för vilken vid sammanträdet de flesta av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Är styrelsen inte fulltalig gäller dock som styrelsen beslut endast den mening om vilken minst hälften av hela antalet styrelseledamöter enat sig.

§ 14
Styrelsen är förbundets ställföreträdare samt tecknar dess firma.

Styrelsen äger utse ledamöter som gemensamt tecknar förbundets firma.

§ 15
Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 16
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie förbundsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits, två revisorer med lika många revisorsersättare.

§ 17
Förbundets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 18
Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning. Inom en månad därefter skall revisorerna avge berättelse över sin granskning av förvaltningen.

§ 19
Vid förbundsmötet och vid styrelsesammanträden skall föras protokoll.

Protokoll skall vid förbundsmöte justeras av ordföranden och två deltagare och vid styrelsesammanträden av ordförande och en styrelseledamot.

§ 20
För ändring av förbundets stadgar krävs beslut av ordinarie förbundsmöte. För antagande av ändring erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna tillika representerande minst två tredjedelar av medlemmarnas totala röstetal, är ense om beslutet.

§ 21
För upplösning av förbundet fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande förbundsmöten, varvid ett skall vara ordinarie och minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det senare mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av förbundets stadgar föreligga för att förbundet skall upplösas.

Förbundsmötet skall besluta om för vilket ändamål förbundets behållna förmögenhet skall användas vid upplösning.

----


Senast uppdaterad:2017-04-28

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se