Du är här:
Dela

Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998-2014

Rapport med redovisning av tillförseln av näringsämnen till Bohuskusten

Sammanfattning
Denna rapport, framtagen på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund, syftar till att översiktligt sammanställa omfattningen av näringstillförseln till Bohuskustens vat-tenområde för åren 1998-2014. Parametrarna som sammanställts är totalfosfor och totalkväve. Sammanställningen utgår från tillgängliga datakällor och publicerad litteratur. Den omfattning som ursprungligen offererades har utökats något för att inkludera grova uppskattningar av atmosfärsdeposition, utbytet med omgivande hav samt eventuell nettotillförsel från sedimenten.

Sammanställningen inkluderar dels svenska källor (avrinning och punktkällor) och dels tillförsel via avrinning från Norge, atmosfärisk deposition och utbyte med sedimenten. Tillförseln från Sverige domineras av Göta älv, som i sin tur beror på vattenföring, d.v.s. på hur mycket det regnar ett visst år. De åren som nederbörden är stor är också medelvattenföringen i Göta älv stor. Ju större medelvattenföring är desto större är närsaltstillförseln. I och med att tillförseln från Sverige domineras av tillförseln från Göta älv, så är också den totala tillförseln från Sverige stor de åren som nederbörden är stor. Tillförseln från Sverige varierar därför från år till år beroende på nederbörden.

Belastningen från Gryaab har under de senaste åren, varit lägre jämfört med de tidiga åren i tidsserierna (1998-2014). Detta gäller både för totalkväve och totalfosfor.

Observera att de övriga punktkällornas bidrag (d.v.s. samtliga punktkällor exklusive Gryaab) kan vara något underskattade p.g.a. luckor i datamängden. Man bör därför vara försiktig med att försöka identifiera någon trend i detta bidrag. Felet är däremot försumbart relativt t.ex. Gryaab:s bidrag.

Den totala tillförseln av totalkväve domineras av tillförseln från Göta älv och Glomma, vilka tillsammans står för ca 80 % av belastningen. De övriga källorna är betydligt mindre men inte helt försumbara.

Den totala tillförseln av totalfosfor är osäker eftersom den domineras av utbytet med sedimenten (ca 50 %). Omfattningen av nettoläckaget från sedimenten är svår att beräkna och därmed osäker. De presenterade värdena är grova uppskattningar. För att förbättra uppskattningarna fordras sannolikt en fördjupad studie.

Rapport Pdf, 813 kB.

Senast uppdaterad:2016-01-25

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se