Du är här:
Dela

Rapport Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998-2015

Rapporten presenterar en översiktlig sammanställning av näringstillförseln
till Bohuskustens vattenområde för åren 1998-2015.

Sammanfattning
Denna rapport, framtagen på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund, syftar till att översiktligt sammanställa omfattningen av näringstillförseln till Bohuskustens vattenområde för åren 1998-2015. Parametrarna som sammanställts är totalfosfor och totalkväve och utgår från tillgängliga datakällor och publicerad litteratur. Den omfattning som ursprungligen offererades har utökats något för att inkludera grova uppskattningar av atmosfärsdeposition, utbytet med omgivande hav samt eventuell nettotillförsel från sedimenten.

Sammanställningen inkluderar dels svenska källor (avrinning och punktkällor) och dels tillförsel via avrinning från Norge, atmosfärisk deposition och utbyte med sedimenten. Tillförseln från Sverige domineras av Göta älv beroende på vattenföringen, dvs mängden nederbörd under året. De år som nederbörden är stor är också medelvattenföringen i Göta älv stor. Ju större medelvattenföringen är desto större blir närsaltstillförseln. I och med att tillförseln från Sverige domineras av tillförseln från Göta älv, så är också den totala tillförseln från Sverige stor de åren som nederbörden är stor.

Belastningen från Ryaverket har under de senaste åren, varit lägre jämfört med de tidiga åren i tidsserierna (1998-2015). Detta gäller både för totalkväve och för totalfosfor.

Observera att de övriga punktkällornas bidrag, dvs samtliga punktkällor exklusive Ryaverket, kan vara något underskattade då det finns luckor i indata. Man bör därför vara försiktig med att försöka identifiera någon trend i bidraget från punktkällorna. Felet blir också försumbart relativt de stora verksamheternas bidrag (t ex Ryaverket).

Den totala tillförseln av totalkväve domineras av tillförseln från Göta älv och Glomma, vilka tillsammans står för ca 80 % av belastningen. De övriga källorna är betydligt mindre men inte helt försumbara.

Den totala tillförseln av totalfosfor är osäker eftersom den domineras av utbytet med sedimenten (ca 50 %). Omfattningen av nettoläckaget från sedimenten är svår att beräkna och därmed osäker. De presenterade värdena är grova uppskattningar baserade på vetenskapliga publikationer. För att förbättra uppskattningarna fordras sannolikt mer undersökningar i området.

Rapport Pdf, 1017 kB.

Senast uppdaterad:2017-10-06

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se