Du är här:
Dela

Rapport Makrofauna mjukbotten - kustnära bottnar i Västra Götalands län 2014-2016

Rapporten presenterar en sammanställning av resultaten från undersökningarna av mjukbottenfauna 2014-2016


Sammanfattning
Mjukbottenfauna inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram samt Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram mellan åren 2014 till 2016 provtogs vid 12 lokaler. Miljöstatusen förbättrades på en lokal (Stigfjorden) och försämrades på två lokaler (Norra Havstensfjorden och Koljöfjorden) mellan 2014 och 2015 års provtagningar. Mellan 2015 och 2016 skedde försämringen i andra lokaler (Askimsfjorden och Stigfjorden) och förbättring i en lokal som drabbades med syrebrist året innan (Koljöfjorden). Detta är tre års mätningar och variationen mellan år kan vara betydande i Bohusläns skärgård och fjordar, där förändringarna i hög utsträckning sker på grund av lokala miljöfaktorer som bottenfaunan svarar på. Överlag ser man ofta en artsammansättning där arter som gynnas av närings-partiklar i vattenkolumnen och i sedimenten, dominerar.


Nedan sammanställning avser ge en översikt av det nationellt och regionalt sam-ordnade programmet för mjukbottnars tillstånd på västkusten, men med fokus på de tolv lokaler i kustnära vatten som ingick i Länsstyrelsens regionala miljööver-vakningsprogram samt i Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram fram till 2016.


En revidering av det nationella programmet för makrofauna mjukbotten utfördes under 2016 av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) där upplägg för samordning av provtagning och analyser med Västra Götalands län samt med Bohuskustens vattenförbund togs fram. En omfattande inventering av lämpliga provtagnings-platser och områden utfördes i samband med provtagningarna i maj 2016 då även Bohuskustens vattenvårdsförbund kompletterade med två nya lokaler inom kust-kontrollprogrammet (Halse/Askeröfjord samt Strömstad). I maj 2017 startade det nya samordnade programmet.

Rapport Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad:2018-02-12

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se