Du är här:
Dela

Analys av trender i utbredningen av fintrådiga alger längs Bohuskusten – generella och lokala mönster, samt möjliga förklaringsmodeller

Programmet med övervakning av fintrådiga alger har resulterat i ett långsiktigt datamaterial som är både ekologiskt relevant, intressant för förvaltningen och konkret for kustens befolkning. I denna rapport utvärderas eventuella trender och rumsliga mönster i befintliga data samt möjliga orsaker till observerade mönster. Syftet är att skapa bättre förståelse för trender och orsaker till utbredningen av fintrådiga alger och ge vägledning angående metodik och omfattning av framtida övervakningsinsatser.

Senast uppdaterad:2019-01-14

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se