Du är här:
Dela

Grundområdefauna (mobil epifauna) &
snabbväxande fintrådiga makroalger

Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden inventeras genom insamling av organismer med en så kallad ”fallfälla”.

En stor mängd grunda havsvikar fotograferas från luften slumpmässigt och provtagningsstationer väljs ut inom de fyra regioner som kustremsan är uppdelad i, där två stationer inom varje region ska vara täckta med alger och två stationer utan alger (totalt 16 stationer). Med hjälp av fotografierna kartläggs också utbredning av fintrådiga alger. De fintrådiga algerna skuggar, stjäl energi samt beslagtar yta för övriga organismer i viken. Algerna skapar även en ökad omsättning av kol, fosfor och kväve med mera som påverkar den normala omsättningen av dessa ämnen samt kan orsaka syrebrist i de bottennära vattenmassorna. Utbredning av fintrådiga alger utgör ett hot mot dessa grunda vikar och bör därför kartläggas så att relevanta åtgärder kan vidtas.

Flygfotograferingen sker under maj, juli och september. Fotografierna analyseras i GIS och utbredningen av fintrådiga alger används som underlag för undersökning av epifauna och sediment. En fältundersökning av biomassa och artsammansättning av alger ingår även i detta delmoment. En fallfälla är ett kvantitativt fångstredskap, som ser ut som en box utan botten och lock. Denna ”box” släpps ner i vattnet och den mobila epifaunan innanför ”boxen” inventeras, räknas, mäts, vägs och artbestäms. Sedimentprovtagning för analys av organisk halt (TOC), fosfor och kväve genomförs också i samband med inventeringen.

Syftet med delmomentet utbredning av snabbväxande makroalger (1) är att det kan spegla olika skärgårdsområdens känslighet för belastning av näringsämnen.

1) Detta delmoment utfördes senast 2014

Syftet med delmomentet mobil epifauna (2) är att studera långsiktiga strukturella och funktionella förändringar inom populationer med småfisk och födoorganismer för större fisk i grunda områden med sedimentbottnar. Sammansättningen av epifaunan påverkar mängden fintrådiga alger eftersom att algerna utgör föda för epifaunan och därför är dessa två delmoment nära kopplade.

2) Detta delmoment har legat vilande sedan 2011 på grund av att metodiken är under utvärdering av myndigheterna.


Senast uppdaterad:2015-12-02

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se